درباره شوشاینر

واکس اداری وسیله ای است که به واسطه ابزارهای از پیش تعیین شده در دستگاه واکس مانند مایع واکس و برس خودگردان عمل واکس زادن را بدون دخالت دست و با استفاده از برس های مکانیکی انجام میدهد.دستگاه واکس اداری امروزه جایگاه خود را در میان اداره جات بزرگ و کوچک باز کرده است.